Оферта

 

 

1. Терміни, які вживається в Оферті:

 

Оферта – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця та адресована необмеженому колу осіб) укласти договір на заздалегідь визначених умовах.

 

Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://www.btim.com.ua/, яка є основним джерелом інформування Замовників.

 

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти.

 

Замовник – особа, яка акцептувала Оферту Виконавця та оплатила вартість Послуг.

 

Заявка – заповнення Замовником електронної форми на Сайті Виконавця, що підтверджує намір останнього скористатися послугами Виконавця.

 

Послуги технічної інвентаризації – це комплекс робіт з обмірювання об’єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об’єму, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта).

 

2. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити замовлені Послуги.

 

3. Виконавець підтверджує, що має зареєстрований КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та сертифікованого виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури (інженер/експерт з інвентаризації нерухомого майна), чим підтверджується необхідний обсяг правоздатності.

 

4. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою інших платіжних засобів, не заборонених чинним законодавством України.
Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

5. Оплата за послуги здійснюється Замовником в день формування відповідного рахунку на оплату послуг (електронною системою на Сайті Виконавця).

 

6. Права та обов’язки Сторін:

 

6.1 Замовник зобов’язаний:

 

– надати доступ Виконавця на об’єкт під час виконання робіт із технічної інвентаризації та створення для цього безпечних умов праці;

 

– надати Виконавцю інформацію та документи, що підтверджують право Замовника на отримання таких Послуг (наприклад, копії документів про право власності або користування об’єктом, запит нотаріуса тощо);

 

– здійснювати супровід Виконавця на об’єкті або надати Виконавцю представника, який супроводжуватиме його;

 

– підписати договір про надання послуг (у паперовому вигляді), що ґрунтується на умовах даної Оферти (по 1 екземпляру для кожної сторони).

 

6.2 Замовник має право:

 

– отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг;

 

– вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цієї Оферти;

 

– відмовитися від замовлення та повернути сплачені грошові кошти до виходу працівника Виконавця на об’єкт для здійснення замірів (обстеження), звернувшись із відповідною заявою на ім’я директора.

 

6.3 Виконавець зобов’язаний:

 

– протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту подачі Замовником Заявки зателефонувати останньому для попередньої домовленості про день виїзду та умови проведення технічної інвентаризації. В разі, якщо Заявка була надіслана у вихідний або святковий день, строк її розгляду починається з першого робочого дня після вихідного/святкового;

 

– провести технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання Замовником необхідних документів та доступу на об’єкт, а також отримання відповіді від компетентних суб’єктів на запити (у разі необхідності проведення таких запитів);

 

– надати Замовнику Послуги належної якості;

 

– здійснити технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна відповідно до вимог чинної редакції Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

 

6.4 Виконавець має право:

 

– залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

 

– відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадках, якщо Замовник порушив свої зобов’язання за умовами даної Оферти;

 

– здійснювати необхідні запити стосовно об’єкта до відповідних реєстрів (Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Реєстру об’єктів нерухомого майна тощо).

 

7. Після початку надання послуг (зокрема виходу працівника Виконавця на об’єкт нерухомого майна для здійснення обмірних робіт, обстеження тощо) Замовник не має права на односторонню відмову від замовлення та повернення грошових коштів (ст.ст. 525, 599 Цивільного кодексу України).

 

8. Під час оформлення Заявки Замовник Послуг забезпечує повноту і достовірність надання відомостей і документів, необхідних для здійснення технічної інвентаризації.

 

9. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх договірних зобов`язань, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни, аварії або інших некерованих явищ, які безпосередньо впливають на виконання зобов’язань. Термін виконання Сторонами зобов`язань має бути продовжений на відповідний проміжок часу, протягом якого тривають обставини непереборної сили.

 

11. Замовник акцептує (приймає) умови Оферти шляхом проставлення відповідної відмітки в електронній Заявці на Сайті Виконавця.

 

12. Оферта має юридичну силу відповідно до ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України.

 

13. Замовник, акцептуючи (приймаючи) Оферту, дає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних (у тому числі на їх включення до інформаційних баз даних), повідомлений про збір та обробку персональних даних з метою виконання зобов`язань, та ознайомлений з правами згідно положень про обробку персональних даних та ЗУ «Про захист персональних даних».

 

14. Відвідування Замовником даного Сайту та замовлення Послуг відповідає законодавству України. Законність відвідування даного Сайту та замовлення Послуг поза територією України Замовник перевіряє самостійно.

 

15. Замовник самостійно відповідає за невиконання законів при відвідуванні даного Сайту і спроби замовлення Послуг, якщо вони заборонені законодавством країни його перебування.

 

16. Вищевказані положення Замовником прочитані, є йому зрозумілими та останній погоджується на їх виконання.